Organizace dne v MŠ

       Příloha Školního řádu

Víte, co všechno děláme během dne?

(Organizace dne v MŠ)

 

Provozní doba mateřské školy: od 6.30 do 16.00 hodin.

Pravidelná náplň dne v mateřské škole je součástí provozního řádu MŠ a rodiče ji mají celoročně k dispozici na informační nástěnce v šatně:

6.30 – 8.30       scházení dětí,  spontánní činnosti, prostor pro individuální péči a pedagogickou

                        diagnostiku, skupinové výtvarné a pracovní činnosti; společný úklid

8.30 - 8.40        ranní kruh, povídání a naslouchání si, sdělování dojmů a zážitků, ranní rituály,

                        „ukaž a vypravuj“ , kalendář, počasí

8.40 – 9.00       hygiena, přesnídávka, hygiena

9.00 – 9.15       blok vzdělávacích činností, společná nebo skupinová práce, pohybové hry - všechny děti

9.15 – 9.40       blok vzdělávacích činností, skupinová nebo frontální práce, společné cvičení a pohybové hry

                       - děti nejstarší věkové skupiny (mladší děti se zatím připravují a odchází na pobyt venku

                        nebo se před oblékáním věnují hrám a klidným činnostem s druhou učitelkou)

9.30 - 11.15      pobyt venku - mladší děti

9.40 – 11.30      příprava na pobyt venku, pobyt venku - předškoláci

                        snaha o maximální využití zahrady, v případě vycházky mají děti vždy možnost spontánního

                         pohybu (hřiště, vhodné a bezpečné plochy v obci);  pobyt venku se neuskuteční pouze v případě

                         extrémně špatného počasí, rodiče s tím počítají a děti mají ve svých skříňkách

                         v šatně náhradní oblečení pro případ ušpinění nebo namočení

11.30–12.00       příprava ke stolování, oběd; děti, které chtějí, jí příborem

12.00 –12.20      hygiena, příprava k odpolednímu odpočinku, pohádka před spaním; děti si

                         denně čistí zoubky, samy si připravují lůžkoviny na rozložená lehátka

12.20 – 12.50     2x týdně individuální logopedická péče (děti s logopedickými vadami)

12.20 – 14.20     odpočinek na lehátku

13.20 -  14.10     děti, které nespí, mohou vstát a věnovat se klidným činnostem ve třídě

14.10 - 14.45      postupné probouzení dětí, hygiena, odpolední svačina – mohou probíhat

                         individuálně (v letním období je u dětí oblíbená svačina na zahradě)

14.45 –16.00      spontánní hry, dokončování dopoledních činností, individuální péče,

                         logopedický kroužek,  pedagogická diagnostika, rozcházení dětí

 

Uvedené časy jsou pouze orientační, pokud z momentální situace nebo nálady dětí vyplynou jejich jiné zájmy či potřeby nebo by se učitelka mohla dostat do časové tísně, operativně situaci řeší (nechá děti dokončit hru, využije nápadu dětí, navrhne jinou činnost apod.). Z hlediska psychohygienického jsou závazné pouze intervaly mezi jednotlivými jídly, pobyt venku, dodržení individuální potřeby spánku.

 

Individuální logopedická péče probíhá zpravidla 2 – 3x v  týdnu  po uložení dětí k odpolednímu odpočinku a provádí ji učitelka, která má v daném týdnu ranní směnu. O provedeném cvičení vede záznam do sešitů dětí a do přehledu výchovné práce (třídní knihy). V odpoledních hodinách pak probíhají logopedické chvilky v kroužku a individuálním procvičování, které realizuje učitelka s odpolední směnou.