Pokyny pro zajištění bezpečnosti a zdraví

Pokyny ředitelky mateřské školy pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví dětí (BOZ)

 Ředitelka mateřské školy v Kostelci u Holešova v souladu s § 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen Školský zákon) vydává tento řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy.

1. Povinnosti zákonných zástupců

1.1. Zákonní zástupci dětí (případně osoby pověřené k odvádění dětí z MŠ) jsou povinni:

a) zajistit, aby dítě docházelo do mateřské školy zdravé, při příchodu do mateřské školy bylo vhodně a čistě upraveno (hrací kalhoty, případně zástěrka, tričko, pevné plné přezůvky s protiskluznou podrážkou),

b) informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte,

c) předávat do MŠ dítě zdravé (bez zvýšené teploty, zvracení, průjmu, bolestí břicha, bez známek infekčního onemocnění, výskytu vší a dítě nezraněné - např. s velkým rozsahem šití tržné rány, dlahou, sádrou na končetinách apod); vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, neprodleně tuto skutečnost ohlásit mateřské škole,

d) při převzetí dítěte z MŠ od pedagogické pracovnice zkontrolovat zdravotní stav dítěte (možný úraz, poranění dítěte – boule, modřina apod.). Informovat bez zbytečného odkladu (nejpozději do doby opuštění objektu mateřské školy) učitelku MŠ i o úrazu dítěte, který se stal až po převzetí dítěte ze třídy, ale v objektu školy (šatna, školní zahrada apod.); na pozdější upozornění či stížnosti nebude ze strany MŠ brán zřetel!

2. Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v mateřské škole a pro jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení vzdělávání

2.1. Zákonní zástupci v době od 6.45 do 8.15 hodin předávají dítě po jeho převlečení v šatně pedagogické pracovnici ve třídě MŠ.

2.2. Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od pedagogické pracovnice mateřské školy ve třídě, popřípadě na zahradě mateřské školy, a to v době od 14.45 do 16.00 hodin. Zákonní zástupci, popřípadě osoby pověřené k převzetí dítěte, se po vyzvednutí dítěte nezdržují v mateřské škole déle než je nezbytně nutné a opustí neprodleně objekt školy.

2.3. V mimořádných případech (návštěva lékaře, rodinné důvody apod.), bude se zákonným zástupcem samostatně dohodnut způsob přebírání dítěte ke vzdělávání a jeho předávání po ukončení vzdělávání.

2.4. Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou zletilou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v mateřské škole. Vystavené písemné pověření podepsané zákonnými zástupci dítěte předají zákonní zástupci ředitelce mateřské školy a je součástí spisu dítěte.

2.5. Pokud chtějí rodiče pověřit předáváním a přebíráním dítěte z MŠ jeho staršího nezletilého sourozence, musí o tuto skutečnost podat k rukám ředitelky písemnou žádost. Je plně v kompetenci ředitelky posoudit a také zamítnout tuto žádost, a to individuálně podle věku sourozence (ředitelka postupuje podle platné legislativy upravující zajištění BOZ ve školství)

2.5. Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, učitelka MŠ:                    

a) pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky,                                                             

b) informuje telefonicky ředitelku školy,                                                                                   

c) obrátí se na Policii ČR.

(pozn.: Učitelka nesmí s dítětem opustit budovu MŠ nebo si je vzít domů, ani jí nelze tuto povinnost uložit. Podle § 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy vykonává dohled nad dítětem až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě.)

3. Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních akcích

3.1. Pokud mateřská škola organizuje a pořádá akce, jako jsou výlety, exkurze, divadelní a filmová představení pro děti, besídky, dětské dny apod., informuje o tom v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí písemným upozorněním umístěným na nástěnkách v šatně a na webových stránkách školy.

3.2. V případě, že součástí akcí uvedených v bodě 3.1. bude i finanční příspěvek rodičů (cestovné, vstupné), vyžádá si mateřská škola souhlas zákonných zástupců s účastí dítěte na takovéto akci. 

4. Konkretizace způsobu omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a způsobu informování o jejich zdravotním stavu

4.1. Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v mateřské škole informuje zákonný zástupce dítěte přejímající učitelku MŠ o případných zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti při vzdělávání.

4.2. Zákonní zástupci dítěte bez zbytečného odkladu informují mateřskou školu o každé změně zdravotní způsobilosti dítěte, o zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte.

 

PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

5. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

5.1. Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogická pracovnice převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.

5.2. K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území mateřské školy (pobyt venku) stanoví ředitelka mateřské školy počet pedagogických pracovnic tak, aby na jednu pedagogickou pracovnici připadlo nejvýše 20 dětí z běžné třídy.

5.3. Při zvýšení počtu dětí při specifických činnostech, například sportovních činnostech nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost, určí ředitelka mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího zaměstnance školy.

5.4. Při zajišťování výletů pro děti určí ředitelka mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna jejich bezpečnost a ochrana zdraví.

5.5. Při vzdělávání dětí dodržují pedagogické pracovnice pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa.

5.6. Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogická pracovnice, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé (zvýšená teplota, vyrážka, kašel, silná rýma), požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře.

5.7. Vzhledem k ochraně zdraví a zejména bezpečnosti dětí při přebírání dítěte zraněného (např. velký rozsah šití tržné rány, dlahy, sádra na končetinách apod.), může pedagogická pracovnice odmítnout přijetí tohoto dítěte do mateřské školy.

5.8. V případě, že se u dítěte projeví známky onemocnění během pobytu v MŠ (zvýšená teplota, zvracení, průjem, bolesti břicha apod.), je povinen zákonný zástupce nebo jím pověřené osoby neprodleně po telefonické výzvě pedagogické pracovnice dítě z mateřské školy převzít a zajistit další zdravotní péči o dítě.

5.9. Pedagogové dětem nesmí podávat v době pobytu v MŠ žádné léky ani léčiva bez souhlasu zákonného zástupce. Pouze v závažných případech přímého ohrožení života (např. alergie, astma apod.) a na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte, doporučení lékaře a poučení pedagoga lze léky mimořádně podat.

5.10. V ostatních otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví dětí (dále jen BOZ) se škola řídí svojí směrnicí k zajištění BOZ dětí.

 

5.11. Postup při úrazu dítěte

Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vzdělávání ve třídě, v herně, na chodbě, na zahradě, na hřišti popř. jiném místě, jsou děti povinny hlásit bez zbytečného odkladu pedagogické pracovnici nebo jinému zaměstnanci školy, kteří dále postupují takto:

  • Zjistit rozsah poranění, popř. ho konzultovat s ředitelkou mateřské školy.
  • Zajistit první pomoc
  • Oznámit skutečnost bez zbytečného odkladu zákonným zástupcům dítěte
  • Zavolat lékařskou pomoc nebo zajistit doprovod zaměstnancem školy k lékaři.
  • Provést zápis do knihy školních úrazů, popř. vyplnit záznam o úrazu.

6.  Postup při podávání léků, kapek, mastí, čípků (dále jen medikace) apod., popř. jiném zdravotním výkonu

V případě, že budou vyžadovat zákonní zástupci po škole, aby dětem podávala nějaké medikace, popř. prováděla jiné zdravotní výkony, bude se postupovat takto:

- zákonný zástupce předloží ředitelce školy ke schválení žádost o podávání medikace, popř. provádění jiného zdravotního výkonu (vzor žádosti obdrží u ředitelky školy)

- ředitelka školy může vyžadovat vyjádření a doporučení poskytovatele zdravotních služeb (pediatr, lékař – specialista apod.).

7. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

7.1. Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video), patologického hráčství, vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

7.2. Důležitým prvkem prevence v oblasti diskriminace, nepřátelství a násilí je vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

8. Další bezpečnostní opatření

8.1. Ve vnitřních i vnějších prostorách školy platí přísný zákaz požívání alkoholu a kouření a  používání nepovolených elektrických spotřebičů i dobíjení soukromých mobilních telefonů.

8.2.  Ve vnitřních i vnějších prostorách školy platí přísný zákaz vodění nebo přinášení jakýchkoli živých zvířat.

8.3. V prostorách školy si odkládají osobní věci zaměstnanci i děti na místa, která jsou k tomu určena.

8.4. Uveřejňování fotografií dětí na webových stránkách školy, v budově školy a při jiných prezentacích propagujících aktivity školy je možné pouze po předchozím písemném souhlasu rodičů (zákonných zástupců).

8.5. Zákonní zástupci svým podpisem stvrzují, že byli seznámeni se školním řádem mateřské školy.

 

 V Kostelci u Holešova dne 28.8.2019                                                  Zdeňka Zaviačičová                                                                                                                                  ředitelka mateřské školy